img

Kişisel Verilerin Korunması

LUNA SALİHLİ AVM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

LUNA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Luna AVM” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Luna AVM’nin etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca “Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sok. Alibey İş Hanı Apt. No: 13/502 Fatih/İstanbul” adresinde mukim LUNA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Luna AVM tarafından; yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi, işyeri kiralama ve kira sözleşmesine bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kampanya ve tanıtımların yapılabilmesi ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beğeni, bağlılık ve memnuniyet çalışmalarının ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin kurgulanması ve icrası, müşterilerle girilen sözleşmesel ilişkilere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, organizasyon, davet, toplantı ve benzer etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının tutulması, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, Şirketimizin sosyal medya hesaplarına, çeşitli mecralarda altyapı sağlayan çözüm ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; gerektiğinde Kanun’un 5. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen açık rızanızın varlığı ile ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları ve Başvuru Yolları

Dilediğiniz zaman Luna AVM’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, AVM’den ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sok. Alibey İş Hanı Apt. No: 13/502 Fatih/İstanbul” ya da “Şehitler Mahallesi Park Caddesi No:63 Salihli/Manisa” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Luna AVM’nin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@lunasalihliavm.com adresine iletebilirsiniz. Başvuru vekaleten yapılacaksa, bu hususta özel olarak yetkili kılınmış vekilin başvurunun ekine vekaletnamenin bir nüshasını eklemesi ve veri sorumlusuna ibraz etmesi zorunludur.

Luna AVM, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

EK-6

LUNA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvuru Sahibi"), Kanun'un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 1. Kanun'un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan LUNA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ("Luna AVM") bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 1. Bu kapsamda "yazılı" olarak Luna AVM'ye yapılacak başvurular, işbu form doldurularak;

  1. Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya şahsi başvurunuzla "Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sok. Alibey İş Hanı Apt. No: 13/502 Fatih/İstanbul" ya da "Şehitler Mahallesi Park Caddesi No:63 Salihli/Manisa" adreslerine iletilmesi,

  1. Elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Luna AVM'nin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@lunasalihliavm.com adresine,

 1. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular Luna AVM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 1. Luna AVM'ye iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin Luna AVM'ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Luna AVM'nin vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun'un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 1. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 1. Luna AVM'nin başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

KVKK Başvuru Formu İçin Tıklayınız

LUNA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

img